Algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden van Roossink Trade Company B.V.

Gevestigd aan de IJsselweg 35, 7061 XV Terborg, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09149534.

Algemeen:

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van een zaak en de in het kader daarvan te verlenen diensten.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Verhuurder slechts bindend indien deze door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

1.3 Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, hierna te duiden als Huurder zijn niet van toepassing, tenzij dit door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.

Aanbiedingen en contracten

2.1 Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Verhuurder en/of huurder verstrekte gegevens.

2.2 Afwijkingen en/of aanvulling op gedane aanbiedingen binden Verhuurder alleen, indien deze door Verhuurder schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

2.3 Opgaven, specificaties en afbeeldingen verstrekt door Verhuurder betreffende maat, capaciteit en gewicht worden slechts bij benadering verstrekt. Voor schade veroorzaakt door onjuistheden en afwijkingen kan Verhuurder nimmer aansprakelijk gehouden worden.

Huur/Huurprijs

3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.

3.2 De huurperiode vangt aan op de dag dat het huurobject conform de overeenkomst aan Huurder ter beschikking wordt gesteld op het terrein van Verhuurder en eindigt op de dag waarop Verhuurder het object weer op het terrein van Verhuurder heeft ingenomen en na inspectie en akkoord bevinding door Verhuurder.

3.3 Huurder is gedurende de gehele huurperiode de overeengekomen huurprijs verschuldigd.

3.4 De dag-en weekprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van respectievelijk 8 uur per dag of 40 uur per week. Bij een gebruik van meer dan 8 uur per dag of 40 uur per week dient Huurder voor elk uur extra gebruik een vergoeding te betalen.

3.5 Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen in euro’s en exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart op de factuur weergegeven.

Betaling

4.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de huurprijs contant te worden voldaan.

4.2 Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen door de Verhuurder gestelde termijn na factuur datum, op een door Verhuurder aan te wijzen rekening en zonder enige opschorting of verrekening.

Terbeschikkingstelling, acceptatie en teruggave van het huurobject

5.1 Het huurobject wordt door Verhuurder aan Huurder ter beschikking gesteld op het terrein van Verhuurder, dan wel door aflevering door op het door Verhuurder en Huurder overeengekomen adres.

5.2 Indien is overeengekomen dat Verhuurder het huurobject zal afleveren en ophalen geschiedt het afleveren en ophalen van het huurobject aan het door Verhuurder en Huurder overeengekomen adres. De kosten voor het afleveren en ophalen van het huurobject zijn voor rekening van Huurder.

5.3 Het opgegeven tijdstip van afleveren geldt slechts bij benadering. Nimmer kan Verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van het aflevertijdstip.

5.4 Bij de terbeschikkingstelling van het huurobject, althans onverwijld daarna, dient Huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze direct doch uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Verhuurder te melden. Gebreken die Huurder niet tijdig heeft ontdekt, omdat hij nagelaten heeft voornoemd onderzoek te verrichten en Huurder dit tijdig heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding schade.

5.5 Het huurobject wordt aan het einde van de huurperiode bij terugkomst op het terrein van Verhuurder gecontroleerd. Als uit de controle blijkt dat schade is ontstaan aan het huurobject, sleutels en/of meegeleverde documenten/instructies ontbreken, het huurobject niet is schoongemaakt stelt, Verhuurder Huurder binnen 5 werkdagen hiervan schriftelijk op de hoogte, waarna Verhuurder direct maatregelen kan treffen die zij nodig acht om het huurobject in een juiste staat te brengen. De kosten van deze maatregelen zullen aan Huurder in rekening worden gebracht.

5.6 Indien de Huurder het huurobject niet volgetankt retourneert aan het einde van de huurperiode, is Verhuurder bevoegd het huurobject voor rekening van de Huurder vol te tanken.

5.7 Verhuurder heeft steeds het recht het huurobject door gelijkwaardig materiaal te vervangen, zonder dat dit voor Huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

Risico, Aansprakelijkheid

6.1 Het verhuurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking is gesteld aan de Huurder, voor risico van Huurder.

6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging,vermissing,verlies,vernietiging en/of diefstal en het niet verwijderen van reststoffen van het huurobject opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode, behoudens schade als gevolg van normaal gebruik of slijtage, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door Verhuurder na afloop van de huurperiode.

6.3 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het huurobject. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van Huurder of derden op vergoeding van dergelijke schade.

6.4 Indien Huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door Verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van Huurder komen.

6.5 Boetes voor overtredingen met het huurobject die tijdens de huurperiode door of namens Huurder worden veroorzaakt, dienen door Huurder per ommegaande aan Verhuurder te worden voldaan.

6.6 Indien Verhuurder aansprakelijk is voor door Huurder geleden schade, is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. In geen geval is Verhuurder aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Verzekering

7.1 Huurder maakt verplicht gebruik van de door Verhuurder gesloten verzekeringen. Hiervoor dient Huurder een toeslag op de huursom te voldoen, welke gelijktijdig met de huursom voldaan zal moeten zijn. Ten aanzien van de verzekering geldt voor Huurder het eigen risico zoals aangegeven in artikel 6.3. Verhuurder zal Huurder, voorafgaand aan het aangaan van de huurovereenkomst, informeren over de hoogte van de toeslag, de dekking en het eigen risico. Schade die door de verzekering van Verhuurder niet wordt gedekt,zoals, doch niet uitsluitend, schade door inwerking van schadelijke stoffen, komt volledig voor rekening van Huurder.

7.2 Indien met Huurder wordt overeengekomen dat Huurder geen gebruik maakt van de in artikel 7.1 genoemde verzekeringen, is Huurder verplicht het huurobject op andere wijze voldoende te verzekeren en dient Huurder voor aanvang van de huur een deugdelijk bewijs van verzekering over te leggen waaruit blijkt dat de Huurder voldoende verzekerd is en dat de premie is betaald. Verhuurder kan gedurende de huurovereenkomst aan Huurder bewijs vragen van het nog steeds aanwezig zijn van diens verzekering.

7.3 Voor schade en/of vermissing buiten de dekking zoals aangegeven op het verzekeringscertificaat van Verhuurder, geldt het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden.

7.4 Er geldt een eigen risico van Euro 750,= per gebeurtenis.

Verplichtingen van Huurder

8.1 Huurder dient het huurobject aan het einde van de huurperiode in goede staat, gereinigd als bij het aangaan van de huurovereenkomst aan Verhuurder ter beschikking te stellen.

8.2 Huurder is verplicht het huurobject gedurende de huurperiode goed te onderhouden. Huurder dient de juiste brandstof en smeermiddelen te gebruiken en de olie op peil te houden.

8.3 Huurder is verplicht het huurobject overeenkomstig het doel waarvoor het is gehuurd en waarvoor het geschikt is te gebruiken met in achtneming van de door Verhuurder gegeven instructies.

8.4 Het is Huurder niet toegestaan veranderingen aan het huurobject aan te brengen,dan wel zelf reparaties te verrichten, tenzij Verhuurder daar toestemming voor heeft gegeven.

8.5 Huurder is verplicht elke schade en/of gebrek aan het huurobject onmiddellijk schriftelijk aan Verhuurder te melden.

8.6 Huurder is gehouden zorg te dragen voor de benodigde vergunningen voor het gebruik van het huurobject.

8.7 Huurder is verplicht Verhuurder op de hoogte te stellen van de plaats waar het huurobject zich bevindt. Huurder mag het huurobject niet buiten Nederland brengen en of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Verhuurder.

8.8 Huurder mag het huurobject niet in huur, onderhuur,gebruik of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.

8.9 Huurder dient Verhuurder onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op het huurobject of een deel daarvan en voorts van haar surseance van betaling of faillissement. Huurder is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen vn de met Verhuurder bestaande huurovereenkomst. Huurder is in bovengenoemde situaties verplicht het huurobject direct te retourneren aan Verhuurder. Alle kosten die een beslaglegging, surseance van betaling of faillissement voor Verhuurder meebrengen zullen door de Huurder worden gedragen.

8.10 Verhuurder heeft het recht het huurobject te allen tijde te controleren. Huurder is verplicht hieraan volledige medewerking te verlenen.

Verlies van het huurobject

9.1 Indien het huurobject gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de Huurder geraakt, dient de Huurder Verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen. Huurder is gehouden binnen acht dagen de schade die de Verhuurder dientengevolge leidt te vergoeden. De schade zal worden berekend op basis van vervangingswaarde. Tevens dient Huurder de huursom tot hat einde van de huurperiode zoals vermeld in de huurovereenkomst, verlengingen daaronder begrepen aan Verhuurder te voldoen. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht Huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan Verhuurder.

Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Verhuurder onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

10.2 Bij overmacht heeft Verhuurder de keuze om ofwel de huurperiode met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, zonder dat Verhuurder in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, te beëindigen.

10.3.Indien en voor zover Verhuurder om wat voor reden dan ook ondanks bovenstaande bepalingen toch aansprakelijk is zal zij slechts aansprakelijk zijn voor het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de van toepassing zijnde verzekeringspolis.

Annulering

11.1 Indien tussen Verhuurder en Huurder een huurovereenkomst tot stand is gekomen, maar de huurperiode nog niet is ingegaan en de Huurder de huurovereenkomst annuleert, behoudt Verhuurder zich het recht voor nakoming van de Huurovereenkomst te eisen.

11.2 Indien Verhuurder een annulering accepteert, kan Verhuurder aanspraak maken op vergoeding door Huurder van alle tot dan toe door Verhuurder gemaakte kosten alsmede op 10% van de onder de huurovereenkomst verschuldigde huurprijs.

Ontbinding

12.1 Indien Huurder niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met Verhuurder gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verhuurder het recht deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden,zonder dat zij schadeplichtig of aansprakelijk wordt,in de ruimste zin van het woord.

12.2 In geval van faillissement,surseance van betaling,stilleggen of liquidatie van het bedrijf van Huurder, heeft Verhuurder het recht onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze en van alle overige tussen Huurder en Verhuurder lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling vorderen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Verhuurder, zonder dat Verhuurder tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd de aan Verhuurder verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Verhuurder ten laste van Huurder heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mag Verhuurder in deze gevallen haar huurobject onmiddellijk als eigendom van Huurder terug nemen.

12.3 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor Verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door Huurder van een verplichting voor hem uit de huurovereenkomst en uit deze voorwaarden, zijn geheel voor rekening van Huurder.

Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle door Verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, offertes van Verhuurder,met Verhuurder gesloten overeenkomsten of naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Zutphen.